İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Home > Başvuru Mekanizmaları > Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu

 

Kimler başvuru yapabilir?

İdari işlemlerin yerindeliği ve hukukiliğinin denetlenmesini talep eden  herkes komisyona başvuru yapabilir.

Hangi konularda yapılan şikayetler incelenir?

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda için aşağıdaki istisnalar dışında herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

Hangi başvurular incelenmez?

Öncelikle, dilekçelerin incelenmesi için idari başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvuruların ilgili kurumlara yapılması gerekir.

Bunların dışında, yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren konularla birlikte çözümlenmesi salt yargı organı kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı kurumları tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu kurumlarca yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan konular incelenmemektedir.

Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan dilekçeler de dikkate alınmamaktadır.

Başvuru Süreci

Başvuru yolları

Posta yoluyla yapılacak başvurular için adres:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dilekçe Komisyonu 

06543  Bakanlıklar / ANKARA

Başvuru formuna http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/komisyona_basvuru.htm adresinden ulaşılabilir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca, dilekçelerde dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi mutlaka bulunmalıdır.

Dilekçe Komisyonu’na https://edilekce.tbmm.gov.tr/Login.aspx adresinden kayıt yapıldığı takdirde elektronik başvuru da yapılabilir.

Başvuru dili

Başvuru dili esas olarak Türkçe’dir. Ancak, üst yazı Türkçe olmak şartıyla başka dillerdeki başvurular da işleme alınabilmektedir.

Başvuru ücreti

TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan başvurulardan ücret alınmamaktadır.

Başvuru süresi

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

Karar verme süresi

Komisyona gönderilen dilekçelerin 60 gün içerisinde sonuçlanması gerekmektedir ancak bu sürede yazı gönderilen kurumlardan yanıt gelmezse talep tekrarlanır.