İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Home > Başvuru Mekanizmaları > Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Kimler başvuru yapabilir? İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı menfaati ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler kuruma başvuru yapabilir. Ancak, şikâyetin insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuyu ilgilendiren genel konulara yönelik olması hâlinde menfaat ihlali aranmaz.Şikayet başvurusu bizzat yapılabildiği gibi kanuni temsilci veya vekilden de yararlanılabilir. Bu durumda geçerli bir yetki veya ispat belgesi sunulmalıdır.

Hangi konularda yapılan şikayetler incelenir?

Kamu Denetçiliği Kurumu, aşağıdaki kurumların her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetleri inceleyip araştırır ve önerilerde bulunur:

-        Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları

-         mahallî idareler, mahallî idarelerin bağlı idareleri, mahallî idare birlikleri,

-        döner sermayeli kuruluşlar,

-         kanunlarla kurulan fonlar,

-         kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar,

-        kamu iktisadi teşebbüsleri,

-        sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseseler,

-        kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-        kamunun ortak, sürekli ve kamusal bir ihtiyacını karşılayan ve idarî düzenleme, denetim ve gözetim altında kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişileri.

Hangi şikayetler incelenmez?

Ancak aşağıdaki şikayet konuları Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görev alanı dışındadır:

-         Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re’sen imzaladığı kararlar ve emirler,

-        Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,

-        Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,

-        Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, hakkında yapılan şikâyetler.

Ayrıca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar ile 
sebepleri, konusu ve tarafları aynı olup incelenmekte olan veya daha önce sonuçlandırılan şikâyetler hakkında kuruma yeniden yapılan şikâyetler incelenmez.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet başvurusu yapabilmek için idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekir. Yani, işlemi yapmış olan makamdan, ya da, üst makamdan idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi, yeni bir işlem yapılması veya işlemden doğan zararın giderilmesi istenmiş olmalıdır. Ancak telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idarenin tutum ve davranışlarına karşı, idarenin, kanunlarda açıkça kesin olduğu belirtilen işlemlerine karşı, idari başvuru yollarının tüketilmesi şartı aranmaz.

Başvuru Süreci

Başvuru yolları

Elden ya da posta aracılığıyla: “Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya ANKARA” adresindeki Kamu Denetçiliği Kurumu ya da kurumun gerekli gördüğü yerlerde açtığı bürolar ve illerde valilikler ve ilçelerde kaymakamlıklar

Faks:0312 465 2265

E-posta: iletisim@ombudsman.gov.tr

Faks ve e-posta yoluyla yapılan şikayet başvurularına ait dilekçe asıllarının 15 gün içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na gönderilmesi gerekir.

Gerçek kişiler için başvuru formu http://www.ombudsman.gov.tr/dosyalar/basvuru-formu-gercek.pdf

Tüzel kişiler için başvuru formu http://www.ombudsman.gov.tr/dosyalar/basvuru-formu-tuzel.pdf

E-başvuru: www.ombudsman.gov.tr adresindeki e-başvuru sayfası

Başvuru dili

Şikâyet başvurusu Türkçe dilekçe ile yapılır. Ancak, Kurum şikâyetçinin kendisini başka bir dilde daha iyi ifade edebildiğini haklı ve makul görürse başka dillerdeki başvurular da kabul edilebilir.

Başvuru ücreti

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikayet başvuruları ücretsizdir.

Başvuru süresi

“İdari başvuru yollarının tüketilmesi” kuralının geçerli olduğu şikayet başvurularda;

a)İdare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden,

b)İdare tarafından 60 gün içinde cevap verilmediği takdirde (istek reddedilmiş sayılır) bu sürenin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

Ancak idarenin tutum ve davranışları ile kanunlarda kesin olduğu belirtilen işlemlere karşı gerçekleşme, öğrenme veya tebliğden itibaren 6 ay içinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

Karar verme süresi

Kamu Denetçiliği Kurumu, altı ay içinde inceleme ve araştırmayı sonuçlandırarak kararı taraflara bildirir.

 YALNIZ DEĞİLSİN